KOMMAK | Privacy & Disclaimer
3
page-template-default,page,page-id-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Privacy & Disclaimer

Kommak zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op deugdelijke en zorgvuldige wijze verwerken. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen uitsluitend gebruikt en verwerkt worden voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Kommak geeft derden alleen inzage in persoonlijke gegevens wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of uzelf nadrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het openbaar maken van uw gegevens. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens.

 

Verantwoording

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Kommak niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Meningen geuit op de website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Kommak. Kommak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

 

Copyright

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kommak openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de vorm en inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Kommak c.q. de betreffende auteur. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Kommak c.q. de rechthebbende.\

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de Privacy Statement of Disclaimer, dan kunt u deze hier per email stellen.

 

Wijzigingen

Kommak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement en Disclaimer. Controleert u deze daarom regelmatig.